ටොරොන්ටෝ වල උද්‍යාන 27ක මධ්‍යසාර පරිභෝජනයට අවසර.. …

මාස දෙකක අත්හදා බැලීමේ කාලයක් සඳහා තෝරාගත් උද්‍යාන 27 ක මත්පැන් පානය කිරීමට අවසර දෙන නියමු ව්‍යාපෘතියක් බදාදා ටොරොන්ටෝ නගර සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී.කෙසේ වෙතත්, උද්‍යානවල මධ්‍යසාර පාන වර්ග මධ්‍යසාර සියයට 15 නොඉක්මවිය යුතු අතර අනුමත උද්‍යානවල උදෑසන 5:30 සිට උදෑසන 12 දක්වා කාලය තුළ බීමට අවසර ලැබේ(5:30 am to 12.00 am). අගෝස්තු 2 සිට බලාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පහත සඳහන් උද්‍යාන 27 නම්කර ඇත

.-Eglinton Park, Ward 8

– Eglinton-Lawrence

-Earlscourt, Ward 9

– Davenport-Dufferin Grove Park, Ward 9

– Davenport-Campbell Avenue Playground and Park, Ward 9

– Davenport-Dovercourt Park, Ward 9

– Davenport-Roundhouse Park, Ward 10

– Spadina-Fort York-Trinity Bellwoods Park, Ward 10

– Spadina-Fort York-Christie Pits Park, Ward 11

– University-Rosedale-Queen’s Park (110 Wellesley St W), Ward 11

– –University-Rosedale-Sir Winston Churchill Park, Ward 12

– Toronto-St. Paul’s-Corktown Common, Ward 13

– Toronto Centre-Greenwood Park, Ward 14

– Toronto-Danforth-Riverdale Park East, Ward 14

– Toronto-Danforth-Withrow Park, Ward 14

– Toronto-Danforth-Monarch Park, Ward 14

– Toronto-Danforth-Skymark Park, Ward 17

– Don Valley North-Lee Lifeson Art Park, Ward 18

– Willowdale-East Toronto Athletic Field, Ward 19

– Beaches-East York-Milliken Park, Ward 23

– Scarborough North-Neilson Park

– Scarborough, Ward 25

– -Scarborough-Rouge Park

-Underpass Park, Ward 13

Toronto Centre, 29 Lower River Street

-Morningside Park, Ward 24

– Scarborough-Guildwood, 390 Morningside Avenue

-McCleary Park, Ward 14

– Toronto-Danforth, 755 Lake Shore Boulevard East

-Oriole Park, Ward 12, Toronto

– St. Paul’s, 201 Oriole Parkway

-Hillcrest Park, Ward 12, Toronto

St. Paul’s, 950 Davenport Road

-Cedarvale Park, Ward 12, Toronto

– St. Paul’s, 443 Arlington Avenue

-June Rowlands Park, Ward 12, Toronto – St. Paul’s, 220 Davisville Avenue

Leave a Reply

Translate-(English/Sinhala/Tamil )»